หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

เกี่ยวกับวัดหนองสวง


      ประวัติวัดหนองสวง

          “วัดหนองสวง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสวง  หมู่ที่  ๔  ตำบลหนองสวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๖  ไร่  ๙๑  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  ๖  เส้น  จดหมู่บ้าน  ทิศใต้ประมาณ  ๖  เส้น  จดสระสาธารณประโยชน์  ทิศตะวันออกประมาณ  ๕  เส้น  จดทุ่งนานายสิงห์  ทิศตะวันตกประมาณ  ๕  เส้น  จดถนนสาธารณประโยชน์  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   อุโบสถกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๔  ศาลาการเปรียญกว้าง  ๑๖  ยาว  ๕๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗  กุฎิสงฆ์จำนวน  ๑๐  หลัง  เป็นอาคาร  ๒  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๗  หลัง  ตึก  ๑  หลัง  ศาลาอเนกประสงค์กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ศาลาบำเพ็ญบุญจำนวน  ๑  หลัง  ปูชนียวัตถุมี  พระพุทธรูปไม้  จำนวน  ๔  องค์

         วัดหนองสวง  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๐  สาเหตุที่เรียกว่า  หนองสวง  เพราะที่หนองน้ำมีต้นสวงขึ้นอยู่เต็มไปหมด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนาม  คือ 

 

 • รูปที่  ๑  พระอธิการพิมพ์  พ.ศ.  ๒๔๗๐-๒๔๗๕ 
 • รูปที่  ๒  พระอธิการคำมูล  พ.ศ.  ๒๔๗๕-๒๔๘๐ 
 • รูปที่  ๓  พระอธิการนวล  พ.ศ.  ๒๔๘๐-๒๔๘๔ 
 • รูปที่  ๔  พระอธิการบุญ  พ.ศ.  ๒๔๘๔-๒๔๙๐ 
 • รูปที่  ๕  พระอธิการใบ  พ.ศ.  ๒๔๙๐-๒๔๙๓ 
 • รูปที่  ๖  พระปลัดอ่อน  ขนฺติโก  พ.ศ.  ๒๔๙๓-๒๕๒๔ 
 • รูปที่  ๗  พระครูปัญญาสิริคุณ  พ.ศ.  ๒๕๒๔-๒๕๓๓ 
 • รูปที่  ๘  พระสมัย  กิตฺติสมโย  พ.ศ.  ๒๕๓๓-๒๕๓๕ 
 • รูปที่  ๙  พระมหาอุธ  ฐิตปญฺโญ  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ถึงปัจจุบัน

      การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์

 • มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓
 • มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 • มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๖”[1]  ทะเบียนเลขที่  ๑๒๘๘ 
 • มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดทำการเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ถึงปัจจุบันโอนไปขึ้นกับ  อบต.หนองสรวง  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ตามหนังสือ  ว.๐๗/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑
 • มีศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาสินื (ธรรมยุต) แห่งที่ ๑๘ วัดหนองสวง[2]

[1] ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  เล่มที่  ๑๓  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  พิมพ์ครั้งที่  ๑,  ๒๕๓๗.  หน้า  ๒๓๔
[2]  มติมหาเถรสมาคมอนุมัติเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  ๒๘ เมายน ๒๕๔๙


     การแบ่งพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย

          เขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส   เขตลานปฏิบัติธรรม  เขตอเนกประสงค์  เขตสวนป่าสมุนไพร

     การสร้างวัด[1]

          เมื่อมีการตั้งบ้านเรือนเป็นที่แน่นหนาถาวรแล้ว  จึงได้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๖  ชาวบ้านได้นิมนต์ท่านอาจารย์อั้ง  ซึ่งท่านได้เดินธุดงค์มาโดยไม่ทราบว่าท่านมาจากที่ใด  และได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาพร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นที่บริเวณต้นโพธิ์เยื้องไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน  (ติดกับโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมในปัจจุบัน)  สมัยต่อมาพระต่อพระเกิดทะเราะกันเองได้บังฟันกันถึงตาย  (บังฟัน  หมายถึงการใช้ไสยศาสตร์)  เป็นเหตุให้พระที่มาอยู่ภายหลังไม่สามารถอยู่วัดแห่งนี้ได้  จึงได้ย้ายมาตั้งวัดแห่งใหม่ขึ้น  ณ  วัดหนองสวงปัจจุบัน  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๐  เป็นต้นมา  โดยมีเจ้าอาวาสตามลำดับดังนี้


[1] ข้อมูล  :  พระครูสุธีวรสาร  เจ้าอาวาสวัดหนองสวงและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธรรมยุต)   ๑ มกราคม  ๒๕๔๘


 • พระอาจารย์พิมพ์  พรมคำมูล  ท่านเป็นลูกพ่อใหญ่เพีย  พรมคำมูล  เนื่องจากวัดตั้งขึ้นใหม่ไม่มีพระอยู่จำพรรษาท่านจึงบวชและได้เป็นเจ้าอาวาสจนถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๓  ต่อมาได้ลาสิกขาไปตั้งครอบครัวที่บ้านหนองแสง
 • พระอาจารย์ครูทัด  ชาวบ้านกราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านส่องดาว  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร    ซึ่งท่านเป็นนักเทศน์เสียง  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๕
 • พระอาจารย์คำมูล  ศรีคำมูล  กราบนิมนต์มาจากบ้านแจ้ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  และท่านได้ลาสิกขาตั้งครอบครัวที่บ้านหนองสวงกับแม่ใหญ่บัวไข  ศิลาพัฒน์
 • พระอาจารย์นวล  กราบนิมนต์ท่านจากบ้านโคกโหย  (กิ่งอ.สามชัย  ปัจจุบัน)  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๓  และท่านได้ลาสิกขาในเวลาต่อมา
 • พระอาจารย์บุญ  แก้วสิมมา  กราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านแจ้ง  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๖  และท่านได้ลาสิกขาที่ตั้งครอบครัวที่บ้านหนองสวงกับแม่จันลา  อุตรดิษฐ์  ปัจจุบันท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่
 • พระปลัดอ่อน  ขนฺติโก  (หลวงปู่ตาแจ้ง)   ท่านยาคูโสมบ้านนาเชือกได้ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๐  และวัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นวัดธรรมยุตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 • พระครูปัญญาสิริคุณ  กราบนิมนต์ท่านมาจากวัดชลประทานนิมิต  เขื่อนลำปาว  มาเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอท่าคันโท – หนองกุงศรี  (ธรรมยุต)  เมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๔ เจ้าอธิการสมัย  กิตฺติสมโย  หลวงปู่พระครูปัญญาสิริคุณ  ลาออกจากเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธรรมยุต)  ให้เจ้าอธิการสมัย  เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธ)  แทน  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และท่านได้ลาสิกขาไปตั้งครอบครัวที่บ้านบุ่งเข้  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก
 • พระมหาอุธ  ฐิตปญฺโญ  เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ)   เมื่อ  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๖     และได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ที่  พระครูสุธีวรสาร     (เจ้าคณะอำเภอชั้นโท จอ.ชท.) ณ  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
        - เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอำเภอชั้นโท  เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  จากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
        - เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ  จากสมเด็จพระพุฒาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  จนถึงปัจจุบัน[1]

 

รับรองตามนี้
พระครูสุธีวรสาร

เจ้าอาวาสวัดหนองสวง
เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)


[1] พระครูสุธีวรสาร     ผู้รวบรวมข้อมูล :  ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๖


ข้อมูลล่าสุด ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ หากท่านผู้ใดนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ขอความกรุณาให้เกียรติแด่ผู้รวบรวมด้วย (อ้างที่มาของข้อมูล)

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video